22.7.2021 ರ ನಂತರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ ಬಳಸಿ: https://onlinecourses.iasjnana.com/s/store/courses/description/KANNADA-DAILY-CURRENT-AFFAIRS-QUIZ


For Current Affairs from 22.7.2021 please click on link:

https://onlinecourses.iasjnana.com/s/store/courses/description/Daily-Current-Affairs-QuizPowered By Graphy